ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЧИГЛЭЛ

Цахилгаан тоног төхөөрөмж, материалын худалдаа, нийлүүлэлт
Барилга байгууламжийн дотор цахилгаан хангамж автоматик, холбоо дохиолол
Цахилгаан дамжуулах шугам, дэд өртөө, хуваарилах байгууламж
Эрчим хүчний эх үүсгүүр
Үл хөдлөх хөрөнгө
© 2015 All Rights Reserved